حاج صفی گران قیمت ترین بازیکن لیگ شد

حاج صفی گران قیمت ترین بازیکن لیگ شد
احسان حاج صفی سرانجام به سپاهان اصفهان پیوست؛ آن هم با لقب گران قیمت ترین بازیکن لیگ.

حاج صفی گران قیمت ترین بازیکن لیگ شد

احسان حاج صفی سرانجام به سپاهان اصفهان پیوست؛ آن هم با لقب گران قیمت ترین بازیکن لیگ.
حاج صفی گران قیمت ترین بازیکن لیگ شد

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author