حاج صفی مانع خداحافظی نویدکیا شد

حاج صفی مانع خداحافظی نویدکیا شد
ایسنا نوشت: بازیکن سپاهان اجازه نداد محرم نویدکیا با وجود اینکه اعلام کرده بود، از فوتبال خداحافظی کند.

حاج صفی مانع خداحافظی نویدکیا شد

ایسنا نوشت: بازیکن سپاهان اجازه نداد محرم نویدکیا با وجود اینکه اعلام کرده بود، از فوتبال خداحافظی کند.
حاج صفی مانع خداحافظی نویدکیا شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author