حاجی مایلی مچ فیروز را خواباند (عکس)

حاجی مایلی مچ فیروز را خواباند (عکس)
یکی از حساس ترین بازی های هفته اخیر لیگ دسته اول در انزلی برگزار شد، جایی که باید محمد مایلی کهن و فیروز کریمی به همراه تیم های شان در برابر یکدیگر قرار می گرفتند.

حاجی مایلی مچ فیروز را خواباند (عکس)

یکی از حساس ترین بازی های هفته اخیر لیگ دسته اول در انزلی برگزار شد، جایی که باید محمد مایلی کهن و فیروز کریمی به همراه تیم های شان در برابر یکدیگر قرار می گرفتند.
حاجی مایلی مچ فیروز را خواباند (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author