جیوانی سیمئونه: گلزنی به یووه در خون ماست

جیوانی سیمئونه: گلزنی به یووه در خون ماست
جیوانی سیمئونه، گلزن جوان جنوا و فرزند دیگو سیمئونه، امروز را بهترین روز دوران حرفه ای خودش نامید.

جیوانی سیمئونه: گلزنی به یووه در خون ماست

جیوانی سیمئونه، گلزن جوان جنوا و فرزند دیگو سیمئونه، امروز را بهترین روز دوران حرفه ای خودش نامید.
جیوانی سیمئونه: گلزنی به یووه در خون ماست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author