جهانگیری یار دوازدهم تیم ملی

جهانگیری یار دوازدهم تیم ملی
معاون رئیس جمهوری در مراسم تمرین امروز بعد از نطق کوتاهی که در جمع ملی پوشان داشت، از آنها یک پیراهن و یک توپ هدیه گرفت.

جهانگیری یار دوازدهم تیم ملی

معاون رئیس جمهوری در مراسم تمرین امروز بعد از نطق کوتاهی که در جمع ملی پوشان داشت، از آنها یک پیراهن و یک توپ هدیه گرفت.
جهانگیری یار دوازدهم تیم ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author