جنگ توئیتری آرسنال و برمن بر سر گنابری (عکس)

جنگ توئیتری آرسنال و برمن بر سر گنابری (عکس)
از دیشب و بعد از هت تریک گنابری برای تیم ملی آلمان، دو باشگاه آرسنال و وردربرمن در توئیتر برای یکدیگر کری می خوانند.

جنگ توئیتری آرسنال و برمن بر سر گنابری (عکس)

از دیشب و بعد از هت تریک گنابری برای تیم ملی آلمان، دو باشگاه آرسنال و وردربرمن در توئیتر برای یکدیگر کری می خوانند.
جنگ توئیتری آرسنال و برمن بر سر گنابری (عکس)

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author