جماعتی: آقا نعیم بهترین گزینه بود

جماعتی: آقا نعیم بهترین گزینه بود
جماعتی می‌گوید مطمئنم ایشان سال خوبی با فولاد سپری خواهد کرد و با توجه به محبوبیتی که در خوزستان و در بین هواداران دارد می‌تواند موفق باشد.

جماعتی: آقا نعیم بهترین گزینه بود

جماعتی می‌گوید مطمئنم ایشان سال خوبی با فولاد سپری خواهد کرد و با توجه به محبوبیتی که در خوزستان و در بین هواداران دارد می‌تواند موفق باشد.
جماعتی: آقا نعیم بهترین گزینه بود

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author