جلسه ای که آینده فوتبال ایران را رقم می زند/ کروش این بار واقعا می‌خواهد برود؟

جلسه ای که آینده فوتبال ایران را رقم می زند/ کروش این بار واقعا می‌خواهد برود؟
کارلوس کروش طوری حرف زده که انگار قرار است از فوتبال ایران جدا شود.

جلسه ای که آینده فوتبال ایران را رقم می زند/ کروش این بار واقعا می‌خواهد برود؟

کارلوس کروش طوری حرف زده که انگار قرار است از فوتبال ایران جدا شود.
جلسه ای که آینده فوتبال ایران را رقم می زند/ کروش این بار واقعا می‌خواهد برود؟

دانلود آهنگ جدید

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author