جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر

جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر
در جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر از چند پژوهشگر و چهره برتر عرصه نمایش کشور تجلیل شد.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر

در جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر از چند پژوهشگر و چهره برتر عرصه نمایش کشور تجلیل شد.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author