جزئیات فسخ قرارداد علیرضا حقیقی با ماریتیمو

جزئیات فسخ قرارداد علیرضا حقیقی با ماریتیمو
علیرضا حقیقی دروازه بان شماره یک ایران، قرارداد خود را با ماریتموی پرتغال فسخ کرد.

جزئیات فسخ قرارداد علیرضا حقیقی با ماریتیمو

علیرضا حقیقی دروازه بان شماره یک ایران، قرارداد خود را با ماریتموی پرتغال فسخ کرد.
جزئیات فسخ قرارداد علیرضا حقیقی با ماریتیمو

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author