جزئیات برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس

جزئیات برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس
زمان ثبت نام و شرایط داوطلبان انتخابات اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس اعلام شد.
۱۰:۰۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


جزئیات برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس

زمان ثبت نام و شرایط داوطلبان انتخابات اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس اعلام شد.
۱۰:۰۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


جزئیات برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author