جزئیاتی که پرسپولیسی ها را به سفر نوروزی عمان رساند

پرسپولیسی ها اردویی یک هفته ای در عمان برگزار کرده اند که برای شان ریالی هزینه در بر ندارد.

سیستم اطلاع رسانی

ترانه

label, , , , , , , , ,

About the author