جدایی قطعی صادقی از ذوب آهن

جدایی قطعی صادقی از ذوب آهن
محمد باقر صادقی به طور قطعی از ذوب آهن جدا شد.

جدایی قطعی صادقی از ذوب آهن

محمد باقر صادقی به طور قطعی از ذوب آهن جدا شد.
جدایی قطعی صادقی از ذوب آهن

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author