جاودانه-۵

جاودانه-۵
ترورهای بدو انقلاب به دست دموکرات ها برای تجزیه و جدایی طلبی، انقلاب تازه را دچار تشنج کرده و ترور سران انقلاب این تشنج را دامان می زند. با ترور این مقامات مردم ایران بیشتر و بیشتر بر حفظ انقلاب خود اهتمام می ورزند.
۱۳:۰۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


جاودانه-۵

ترورهای بدو انقلاب به دست دموکرات ها برای تجزیه و جدایی طلبی، انقلاب تازه را دچار تشنج کرده و ترور سران انقلاب این تشنج را دامان می زند. با ترور این مقامات مردم ایران بیشتر و بیشتر بر حفظ انقلاب خود اهتمام می ورزند.
۱۳:۰۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


جاودانه-۵

آهنگ جدید

label, , , ,

About the author