جاودانه شدن مدال اسطوره وزنه‌برداری در موزه بین المللی المپیک

جاودانه شدن مدال اسطوره وزنه‌برداری در موزه بین المللی المپیک
سایت وزنه برداری نوشت:کمیته بین المللی المپیک با ارسال دعوتنامه،از علی مرادی و محمد نصیری دعوت کرد تا به لوزان سوئیس بروند.

جاودانه شدن مدال اسطوره وزنه‌برداری در موزه بین المللی المپیک

سایت وزنه برداری نوشت:کمیته بین المللی المپیک با ارسال دعوتنامه،از علی مرادی و محمد نصیری دعوت کرد تا به لوزان سوئیس بروند.
جاودانه شدن مدال اسطوره وزنه‌برداری در موزه بین المللی المپیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author