جان کری: باید با اسد به توافق برسیم

جان کری: باید با اسد به توافق برسیم
وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: برای نابودی گروه تکفیری صهیونیستی داعش باید هر چه سریعتر با اسد به توافق برسیم.
۱۰:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


جان کری: باید با اسد به توافق برسیم

وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: برای نابودی گروه تکفیری صهیونیستی داعش باید هر چه سریعتر با اسد به توافق برسیم.
۱۰:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


جان کری: باید با اسد به توافق برسیم

آهنگ جدید

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author