جان کری: امنیت، نیاز فوری اروپاست

جان کری: امنیت، نیاز فوری اروپاست
وزیر خارجه آمریکا معتتقد است که ممانعت از اجرای حملات تروریستی دیگر در اروپا به یک نیاز فوری مبدل شده است.
۱۲:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


جان کری: امنیت، نیاز فوری اروپاست

وزیر خارجه آمریکا معتتقد است که ممانعت از اجرای حملات تروریستی دیگر در اروپا به یک نیاز فوری مبدل شده است.
۱۲:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


جان کری: امنیت، نیاز فوری اروپاست

دانلود موزیک

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author