جانشین واران در تیم ملی فرانسه مشخص شد

جانشین واران در تیم ملی فرانسه مشخص شد
عادل رامی، مدافع سویا، جانشین رافائل واران مصدوم در لیست دیدیه دشان برای یورو 2016 شد.

جانشین واران در تیم ملی فرانسه مشخص شد

عادل رامی، مدافع سویا، جانشین رافائل واران مصدوم در لیست دیدیه دشان برای یورو 2016 شد.
جانشین واران در تیم ملی فرانسه مشخص شد

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author