جام ملتهای اروپا از نگاه رسانه ملی:ناامن است ، اعتصاب شده و زد و خورد دارند!

جام ملتهای اروپا از نگاه رسانه ملی:ناامن است ، اعتصاب شده و زد و خورد دارند!
از نظر رسانه ملی یورو در اوج بدی برگزار می شود. این را در دیالوگهای بین رضا جاودانی و محمدرضا احمدی با علی علوی خبرنگار رسانه ملی در پاریس دید.

جام ملتهای اروپا از نگاه رسانه ملی:ناامن است ، اعتصاب شده و زد و خورد دارند!

از نظر رسانه ملی یورو در اوج بدی برگزار می شود. این را در دیالوگهای بین رضا جاودانی و محمدرضا احمدی با علی علوی خبرنگار رسانه ملی در پاریس دید.
جام ملتهای اروپا از نگاه رسانه ملی:ناامن است ، اعتصاب شده و زد و خورد دارند!

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author