ثبت ۵۵۳ شکایت در پرونده «رخش خودرو»

ثبت ۵۵۳ شکایت در پرونده «رخش خودرو»
رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران از ثبت ۵۵۳ شکایت در پرونده «رخش خودرو» خبر داد.
۰۹:۵۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


ثبت ۵۵۳ شکایت در پرونده «رخش خودرو»

رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران از ثبت ۵۵۳ شکایت در پرونده «رخش خودرو» خبر داد.
۰۹:۵۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


ثبت ۵۵۳ شکایت در پرونده «رخش خودرو»

label, , , , , , , , , , , ,

About the author