تیم کایاک ایران از راه یابی به فینال بازماند

تیم کایاک ایران از راه یابی به فینال بازماند
تیم کایاک چهارنفره ایران در مسابقات آبهای آرام قهرمانی یر 23 سال از راه یابی به فینال بازماند.

تیم کایاک ایران از راه یابی به فینال بازماند

تیم کایاک چهارنفره ایران در مسابقات آبهای آرام قهرمانی یر 23 سال از راه یابی به فینال بازماند.
تیم کایاک ایران از راه یابی به فینال بازماند

ایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author