تیتر امشب/ اولویت ها و برنامه های مجلس دهم

تیتر امشب/ اولویت ها و برنامه های مجلس دهم
یک نماینده مجلس گفت: تحقق منویات مقام معظم رهبردی در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی و تعمیق فرهنگی از اولویت های مجلس دهم خواهد بود.
۲۳:۱۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


تیتر امشب/ اولویت ها و برنامه های مجلس دهم

یک نماینده مجلس گفت: تحقق منویات مقام معظم رهبردی در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی و تعمیق فرهنگی از اولویت های مجلس دهم خواهد بود.
۲۳:۱۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


تیتر امشب/ اولویت ها و برنامه های مجلس دهم

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author