تیترامشب/ کهنه بودن ناوگان اورژانس کشور مشکل بزرگ امداد رسانی

تیترامشب/ کهنه بودن ناوگان اورژانس کشور مشکل بزرگ امداد رسانی
رئیس اورژانس کشور گفت: بیش از ۵ سال است که ناوگان اورژانس کشور بازسازی نشده که همین امر بر کیفیت امدادرسانی اورژانس کشور تاثیرگذاشته است.
۲۳:۲۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


تیترامشب/ کهنه بودن ناوگان اورژانس کشور مشکل بزرگ امداد رسانی

رئیس اورژانس کشور گفت: بیش از ۵ سال است که ناوگان اورژانس کشور بازسازی نشده که همین امر بر کیفیت امدادرسانی اورژانس کشور تاثیرگذاشته است.
۲۳:۲۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


تیترامشب/ کهنه بودن ناوگان اورژانس کشور مشکل بزرگ امداد رسانی

اخبار دنیای دیجیتال

ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author