تیترامشب/ کارت زرد وکلای مردم به برنامه ششم توسعه

تیترامشب/ کارت زرد وکلای مردم به برنامه ششم توسعه
وکلای مجلس معتقدند برنامه ششمی که از سوی دولت یازدهم به مجلس دهم تقدیم شده است بیشتر از آنکه طرحی کلان باشد، برنامه ای یکساله است که با وجود اهدافی زیبا در عمل چندان قابل اجرا نیست.
۲۳:۵۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


تیترامشب/ کارت زرد وکلای مردم به برنامه ششم توسعه

وکلای مجلس معتقدند برنامه ششمی که از سوی دولت یازدهم به مجلس دهم تقدیم شده است بیشتر از آنکه طرحی کلان باشد، برنامه ای یکساله است که با وجود اهدافی زیبا در عمل چندان قابل اجرا نیست.
۲۳:۵۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


تیترامشب/ کارت زرد وکلای مردم به برنامه ششم توسعه

ایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author