تیترامشب/ چرا ایران از ورزشهای پرمدال المپیک مدالی کسب نکرد؟

تیترامشب/ چرا ایران از ورزشهای پرمدال المپیک مدالی کسب نکرد؟
کارشناسان معتقدند که در ورزشهایی مثل شنا و یا دورمیدانی بخت کسب مدال در رقابتهای المپیک بالاست، اما اینکه چرا ایران در این رقابتها مدالی کسب نکرده است، به ساختار ورزشی کشور و زیرساختها برمی گردد، که نگاه به ورزش های پایه ای کشور اصلاح نشود نمی توان امیدی به کسب مدال در این ورزشها داشت.
۲۳:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


تیترامشب/ چرا ایران از ورزشهای پرمدال المپیک مدالی کسب نکرد؟

کارشناسان معتقدند که در ورزشهایی مثل شنا و یا دورمیدانی بخت کسب مدال در رقابتهای المپیک بالاست، اما اینکه چرا ایران در این رقابتها مدالی کسب نکرده است، به ساختار ورزشی کشور و زیرساختها برمی گردد، که نگاه به ورزش های پایه ای کشور اصلاح نشود نمی توان امیدی به کسب مدال در این ورزشها داشت.
۲۳:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


تیترامشب/ چرا ایران از ورزشهای پرمدال المپیک مدالی کسب نکرد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author