تیترامشب/ آثار تسعیر نرخ ارز بر اقتصاد کشور

تیترامشب/ آثار تسعیر نرخ ارز بر اقتصاد کشور
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که تسعیر ارز فقط برای یک بار خواهد بود اما عضو کمیسیون اقتصاد مجلس معتقد است که حتی یکبار هم نباید از تسعیر ارز اسفاده کرد زیرا تورم و کاهش ارز پول ملی از تبعات این روش است.
۲۳:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


تیترامشب/ آثار تسعیر نرخ ارز بر اقتصاد کشور

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که تسعیر ارز فقط برای یک بار خواهد بود اما عضو کمیسیون اقتصاد مجلس معتقد است که حتی یکبار هم نباید از تسعیر ارز اسفاده کرد زیرا تورم و کاهش ارز پول ملی از تبعات این روش است.
۲۳:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


تیترامشب/ آثار تسعیر نرخ ارز بر اقتصاد کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author