تکریم از خانواده های شهید منا

تکریم از خانواده های شهید منا
کاروان بیت عتیق میهمان خانواده های داغدار ۲۴ شهید فاجعه منا در مهاباد بود. این کاروان با هدف تکریم از خانواده های معظم شهدای منا در شهرهایی که فاجعه منا شهید داشته اند، حضور خواهند یافت.
۱۳:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


تکریم از خانواده های شهید منا

کاروان بیت عتیق میهمان خانواده های داغدار ۲۴ شهید فاجعه منا در مهاباد بود. این کاروان با هدف تکریم از خانواده های معظم شهدای منا در شهرهایی که فاجعه منا شهید داشته اند، حضور خواهند یافت.
۱۳:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


تکریم از خانواده های شهید منا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author