تکرار تاریخ برای اینتر در دلامدونینا (عکس)

تکرار تاریخ برای اینتر در دلامدونینا (عکس)
امشب اینتر در شرایطی به مصاف میلان خواهد رفت که 2 سال پیش نیز دقیقا چنین شرایطی را تجربه کرده بود.

تکرار تاریخ برای اینتر در دلامدونینا (عکس)

امشب اینتر در شرایطی به مصاف میلان خواهد رفت که 2 سال پیش نیز دقیقا چنین شرایطی را تجربه کرده بود.
تکرار تاریخ برای اینتر در دلامدونینا (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author