تکذیب حمله به خندوانه/ اولین طراح لباس های المپیک برای جناب خان لباس می دوزد!

تکذیب حمله به خندوانه/ اولین طراح لباس های المپیک برای جناب خان لباس می دوزد!
مهناز آرمین خانم طراحی است که با طراحی لباس های ورزشکاران المپیکی، نامش بر سر زبان ها افتاد.

تکذیب حمله به خندوانه/ اولین طراح لباس های المپیک برای جناب خان لباس می دوزد!

مهناز آرمین خانم طراحی است که با طراحی لباس های ورزشکاران المپیکی، نامش بر سر زبان ها افتاد.
تکذیب حمله به خندوانه/ اولین طراح لباس های المپیک برای جناب خان لباس می دوزد!

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author