توقف خانگی اینتر برابر پالرمو

توقف خانگی اینتر برابر پالرمو
اینتر با ارائه یک بازی نا امید کننده، نتوانست در خانه مقابل پالرمو پیروز شود.

توقف خانگی اینتر برابر پالرمو

اینتر با ارائه یک بازی نا امید کننده، نتوانست در خانه مقابل پالرمو پیروز شود.
توقف خانگی اینتر برابر پالرمو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author