توضیح حراست وزارت ورزش درباره حضور نهادهای نظارتی در فدراسیون فوتبال

توضیح حراست وزارت ورزش درباره حضور نهادهای نظارتی در فدراسیون فوتبال
مدیرکل حراست وزارت ورزش‌وجوانان در مورد حضور نهادهای نظارتی در دفتر مسئول فرهنگی فدراسیون فوتبال توضیح داد و اعلام کرد که این کار با حکم قضایی صورت گرفته است.

توضیح حراست وزارت ورزش درباره حضور نهادهای نظارتی در فدراسیون فوتبال

مدیرکل حراست وزارت ورزش‌وجوانان در مورد حضور نهادهای نظارتی در دفتر مسئول فرهنگی فدراسیون فوتبال توضیح داد و اعلام کرد که این کار با حکم قضایی صورت گرفته است.
توضیح حراست وزارت ورزش درباره حضور نهادهای نظارتی در فدراسیون فوتبال

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author