توضیح اژدری‌زاده درباره فسخ انصاری

توضیح اژدری‌زاده درباره فسخ انصاری
در روزهای اخیر مشاهده شده که برخی از سایت ها و خبرگزاری ها با انتشار اخباری در خصوص فسخ قرارداد ساسان انصاری با باشگاه فولاد خوزستان سعی دارند اینگونه به مخاطبان خود القاء کنند که ناهماهنگی و یا اختلافاتی درون باشگاه پس از این جدایی بوجود آمده است.

توضیح اژدری‌زاده درباره فسخ انصاری

در روزهای اخیر مشاهده شده که برخی از سایت ها و خبرگزاری ها با انتشار اخباری در خصوص فسخ قرارداد ساسان انصاری با باشگاه فولاد خوزستان سعی دارند اینگونه به مخاطبان خود القاء کنند که ناهماهنگی و یا اختلافاتی درون باشگاه پس از این جدایی بوجود آمده است.
توضیح اژدری‌زاده درباره فسخ انصاری

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author