توضیحات بنیاد شهید درباره «شهید» محسوب شدن محیط‌بانان، آتش‌نشانان و سربازان

توضیحات بنیاد شهید درباره «شهید» محسوب شدن محیط‌بانان، آتش‌نشانان و سربازان
مهر نوشت: معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: محیط‌بانانی که در درگیری با معارضین کشته شوند، شهید محسوب می‌شوند.

توضیحات بنیاد شهید درباره «شهید» محسوب شدن محیط‌بانان، آتش‌نشانان و سربازان

مهر نوشت: معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: محیط‌بانانی که در درگیری با معارضین کشته شوند، شهید محسوب می‌شوند.
توضیحات بنیاد شهید درباره «شهید» محسوب شدن محیط‌بانان، آتش‌نشانان و سربازان

خرید رنک گوگل

کتابخانه فرهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author