توجه ویژه کی‌روش به جوانان

توجه ویژه کی‌روش به جوانان
در حالی که تیم ملی در حال تمرین است کی روش مشغول صحبت برای بازیکنان تیم ملی جوانان است.

توجه ویژه کی‌روش به جوانان

در حالی که تیم ملی در حال تمرین است کی روش مشغول صحبت برای بازیکنان تیم ملی جوانان است.
توجه ویژه کی‌روش به جوانان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author