توبیخ دستیار برانکو پس از حمله به رامین رضائیان

توبیخ دستیار برانکو پس از حمله به رامین رضائیان
برانکو از حرف های دستیارش درباره رامین ناراحت شده است.

توبیخ دستیار برانکو پس از حمله به رامین رضائیان

برانکو از حرف های دستیارش درباره رامین ناراحت شده است.
توبیخ دستیار برانکو پس از حمله به رامین رضائیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author