تنها منتقد استقلالی شدن منصوریان کیست؟

تنها منتقد استقلالی شدن منصوریان کیست؟
علی منصوریان برای نشستن روی نیمکت استقلال یک مخالف دارد.

تنها منتقد استقلالی شدن منصوریان کیست؟

علی منصوریان برای نشستن روی نیمکت استقلال یک مخالف دارد.
تنها منتقد استقلالی شدن منصوریان کیست؟

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author