تنها سوژه‌ای که بازی با کره برای کری‌خوانی برای رقیب سنتی دست روزنامه استقلالی داد

تنها سوژه‌ای که بازی با کره برای کری‌خوانی برای رقیب سنتی دست روزنامه استقلالی داد
چوبله شدن کره مقابل تیم‌ملی سوژه‌ای بود که بهانه کری‌خوانی به روزنامه استقلالی داد.

تنها سوژه‌ای که بازی با کره برای کری‌خوانی برای رقیب سنتی دست روزنامه استقلالی داد

چوبله شدن کره مقابل تیم‌ملی سوژه‌ای بود که بهانه کری‌خوانی به روزنامه استقلالی داد.
تنها سوژه‌ای که بازی با کره برای کری‌خوانی برای رقیب سنتی دست روزنامه استقلالی داد

label, , , , , , , , , , ,

About the author