تمهیدات ویژه برانکو برای مقابله با ایجاد حاشیه در پرسپولیس

تمهیدات ویژه برانکو برای مقابله با ایجاد حاشیه در پرسپولیس
سرمربی قرمزها برای دور کردن حاشیه ها از پرسپولیس تمهیدات جدیدی اندیشیده است.

تمهیدات ویژه برانکو برای مقابله با ایجاد حاشیه در پرسپولیس

سرمربی قرمزها برای دور کردن حاشیه ها از پرسپولیس تمهیدات جدیدی اندیشیده است.
تمهیدات ویژه برانکو برای مقابله با ایجاد حاشیه در پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author