تمرین‌تیم‌ملی‌والیبال‌نشسته‌بانوان‌در‌ساری

تمرین‌تیم‌ملی‌والیبال‌نشسته‌بانوان‌در‌ساری
لیلی توکلی، نایب رئیس انجمن والیبال معلولین از اعلام ترکیب نهایی تیم ملی والیبال نشسته بانوان پارالمپیکی در تیر ماه خبر داد.

تمرین‌تیم‌ملی‌والیبال‌نشسته‌بانوان‌در‌ساری

لیلی توکلی، نایب رئیس انجمن والیبال معلولین از اعلام ترکیب نهایی تیم ملی والیبال نشسته بانوان پارالمپیکی در تیر ماه خبر داد.
تمرین‌تیم‌ملی‌والیبال‌نشسته‌بانوان‌در‌ساری

اخبار دنیای دیجیتال

label, , ,

About the author