تمجید و قدردانی وزیر دفاع عراق از ایران

تمجید و قدردانی وزیر دفاع عراق از ایران
وزیر دفاع عراق نقش ایران را در مبارزه با تروریست ها ستود.
۱۴:۲۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


تمجید و قدردانی وزیر دفاع عراق از ایران

وزیر دفاع عراق نقش ایران را در مبارزه با تروریست ها ستود.
۱۴:۲۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


تمجید و قدردانی وزیر دفاع عراق از ایران

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author