تمجید سایت روستوف از سعید عزت اللهی

تمجید سایت روستوف از سعید عزت اللهی
باشگاه روسی که هفته قبل در معرفی ملی پوشانش تنها از آزمون به عنوان ملی پوش ایرانی خود نام برده بود اشتباه خود در قبل عزت الهی را تصحیح کرد.

تمجید سایت روستوف از سعید عزت اللهی

باشگاه روسی که هفته قبل در معرفی ملی پوشانش تنها از آزمون به عنوان ملی پوش ایرانی خود نام برده بود اشتباه خود در قبل عزت الهی را تصحیح کرد.
تمجید سایت روستوف از سعید عزت اللهی

شهر خبر

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author