تقدیر رحیمی از توجه و عنایت مقام معظم رهبری

تقدیر رحیمی از توجه و عنایت مقام معظم رهبری
سرپرست کاروان ورزشی امام رضا در بیانیه تشکرآمیز خود از مقام معظم رعبری گفت: بیانات ارزشمند جناب عالی، در پیام ارزشمندتان شور و شوق تحول آفرینی را در بین مدیران، مربیان و ورزشکاران ایران اسلامی افزون کرد.

تقدیر رحیمی از توجه و عنایت مقام معظم رهبری

سرپرست کاروان ورزشی امام رضا در بیانیه تشکرآمیز خود از مقام معظم رعبری گفت: بیانات ارزشمند جناب عالی، در پیام ارزشمندتان شور و شوق تحول آفرینی را در بین مدیران، مربیان و ورزشکاران ایران اسلامی افزون کرد.
تقدیر رحیمی از توجه و عنایت مقام معظم رهبری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author