تقدیر از داورانی که حسرت حذف تیم المپیک را کمتر کردند

تقدیر از داورانی که حسرت حذف تیم المپیک را کمتر کردند
فغانی در این مراسم گفت رفتارهایی که با داوران شده در شان آنها نبوده است.

تقدیر از داورانی که حسرت حذف تیم المپیک را کمتر کردند

فغانی در این مراسم گفت رفتارهایی که با داوران شده در شان آنها نبوده است.
تقدیر از داورانی که حسرت حذف تیم المپیک را کمتر کردند

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author