تغییر نام مترو «ولیعصر (عج)» به «تئاتر شهر»

تغییر نام مترو «ولیعصر (عج)» به «تئاتر شهر»
همزمان با روز جهانی تئاتر، تابلوی متروی ولیعصر (عج) به تئاتر شهر تغییر کرد.
۱۶:۲۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


تغییر نام مترو «ولیعصر (عج)» به «تئاتر شهر»

همزمان با روز جهانی تئاتر، تابلوی متروی ولیعصر (عج) به تئاتر شهر تغییر کرد.
۱۶:۲۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


تغییر نام مترو «ولیعصر (عج)» به «تئاتر شهر»

علم و فناوری

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author