تغییر مربیان و تفاوت سبکی که هیچکس فکرش را نمی کند

تغییر مربیان و تفاوت سبکی که هیچکس فکرش را نمی کند
هدایت بایرن مونیخ به کارلو آنچلوتی واگذار شده و مقایسه سبک بازی تیم او با تیم زمان پپ گواردیولا، نشانگر تفاوتی اساسی است.

تغییر مربیان و تفاوت سبکی که هیچکس فکرش را نمی کند

هدایت بایرن مونیخ به کارلو آنچلوتی واگذار شده و مقایسه سبک بازی تیم او با تیم زمان پپ گواردیولا، نشانگر تفاوتی اساسی است.
تغییر مربیان و تفاوت سبکی که هیچکس فکرش را نمی کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author