تعیین کادر جدید فرماندهی قوای مسلح ترکیه

تعیین کادر جدید فرماندهی قوای مسلح ترکیه
کادر جدید فرماندهی قوای مسلح ترکیه تعیین و اعلام شد.
۰۸:۰۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


تعیین کادر جدید فرماندهی قوای مسلح ترکیه

کادر جدید فرماندهی قوای مسلح ترکیه تعیین و اعلام شد.
۰۸:۰۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


تعیین کادر جدید فرماندهی قوای مسلح ترکیه

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author