تعیین جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف

تعیین جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف
معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه های جداگانه به اعضای هیئت دولت، جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانهای مختلف کشور را تعیین کرد.
۱۷:۳۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


تعیین جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف

معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه های جداگانه به اعضای هیئت دولت، جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانهای مختلف کشور را تعیین کرد.
۱۷:۳۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


تعیین جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف

label, , , , , , , , , , , ,

About the author