تعویض کاپیتان تیم‌ملی در دقیقه 37 / لبخند معنا‌دار آندو به رسول

تعویض کاپیتان تیم‌ملی در دقیقه 37 / لبخند معنا‌دار آندو به رسول
تیموریان در بازی با پدیده در همان نیمه نخست از بازی بیرون کشیده شد!

تعویض کاپیتان تیم‌ملی در دقیقه 37 / لبخند معنا‌دار آندو به رسول

تیموریان در بازی با پدیده در همان نیمه نخست از بازی بیرون کشیده شد!
تعویض کاپیتان تیم‌ملی در دقیقه 37 / لبخند معنا‌دار آندو به رسول

label, , , , , , , , , , , ,

About the author