تعطیل شدن لیگ قطر به خاطر تیم ملی شان از زبان مدافع ایرانی

تعطیل شدن لیگ قطر به خاطر تیم ملی شان از زبان مدافع ایرانی
منتظری می گوید در آزادی تیم ملی فقط به دنبال برد خواهد بود.

تعطیل شدن لیگ قطر به خاطر تیم ملی شان از زبان مدافع ایرانی

منتظری می گوید در آزادی تیم ملی فقط به دنبال برد خواهد بود.
تعطیل شدن لیگ قطر به خاطر تیم ملی شان از زبان مدافع ایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author