تعطیلی سینماها در ۱۴ و ۱۵ خرداد

تعطیلی سینماها در ۱۴ و ۱۵ خرداد
سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: تمام سینماهای کشور در روز های ۱۴ و ۱۵ خرداد تعطیل هستند.
۱۵:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


تعطیلی سینماها در ۱۴ و ۱۵ خرداد

سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: تمام سینماهای کشور در روز های ۱۴ و ۱۵ خرداد تعطیل هستند.
۱۵:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


تعطیلی سینماها در ۱۴ و ۱۵ خرداد

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author